Назад

Алена Фірыновіч (Менск)
Інстытут гісторыі НАН Рэспублікі Беларусь

Дакументальныя матэрыялы НГАБ у г. Гародні па гісторыі паўстання 1863–1864 гг.: крыніцазнаўчы аналіз

Канцэптуальная ацэнка падзеяў паўстання 1863–1864 гг., нягледзячы на амаль 150-гадовы этап даследавання праблемы, па-ранейшаму поўніцца гістарыяграфічнымі міфамі, палітызаванымі і неабгрунтаванымі высновамі, панаваннем старых клішэ. Адна з прычын неадназначнасці тэарэтычнага асэнсавання праблемы бачыцца ў слабой яе прапрацоўцы на ўзроўні базы крыніц. Гісторыкамі актыўна вывучаліся архіўныя матэрыялы Літвы, Польшчы, Расіі, у той час як беларускія архівасховішчы доўгі час былі пакінуты без увагі. Для выпрацоўкі зладжанага навуковага погляду на дыскусійныя пытанні даследаванай тэмы неабходна ў поўнай, цэласнай і аб’ектыўнай форме ўвесці ў гістарычны абарот архіўныя дакументы, што знаходзяцца ў архівасховішчах Беларусі. Крыніцазнаўчы аналіз дакументальных матэрыялаў НГАБ у Гародні па гісторыі паўстання 1863–1864 гг. з’яўляецца мэтазгодным крокам для аб’ектыўнага асвятлення тых падзеяў.

Дакументы па гісторыі паўстання 1863–1864 гг. у НГАБ Гародні выяўлены ў фондах: ф. 1 “Канцылярыя Гродзенскага губернатара”, ф. 3 “Гродзенская губернская ваенна-следчая камісія па палітычных справах”, ф. 581 “Гродзенская палата крымінальнага і грамадзянскага суду”, ф. 1203 “Брэсцкая павятовая ваенна-следчая камісія”, ф. 1712 “Кобрынская павятовая ваенна-следчая камісія”, ф. 1713 “Слонімская павятовая ваенна-следчая камісія”, ф. 1714 “Ашмянская павятовая ваенна-следчая камісія”. Адзінкавыя дакументы захоўваюцца і ў іншых фондах.

Асаблівай каштоўнасцю вылучаюцца матэрыялы, змешчаныя ў ф. 1 “Канцылярыя Гродзенскага губернатара” (гл. Дадатак). Сабраная калекцыя прадстаўляе сабой рукапісныя, часткова друкаваныя арыгіналы дакументаў, якія непасрэдна прысвечаны падзеям паўстання 1863–1864 гг. Своеасаблівыя рысы вызначанага збору праяўляюцца ў іх тэматычнай і відавай агульнасці. Дакументы раскрываюць, галоўным чынам, палітыку царызму на Беларуска-Літоўскіх землях. Тэматычнае адзінства можна прасачыць нават па назвах справаў: “Дело о запрещении медикам-полякам заключать договора с крестьянами на их лечение”1, “Высочайше учрежденные в день 21 апреля 1863 г. правила для образования в западных губерниях сельских вооруженных караулов”2, “Предложение Военного губернатора г. Гродно и Гродненского гражданского губернатора ноября 20 дня 1863 г. № 6717”3 і інш. Што тычыцца відавай характарыстыкі, то самымі пашыранымі з’яўляюцца распараджэнні, цыркуляры і інструкцыі. Вылучаныя дакументы можна аб’яднаць у групу арганізацыйна-распарадчай дакументацыі.

Цыркуляры і распараджэнні ўяўляюць сабой пісьмовыя дырэктывы, што высылаліся падначаленым установам для абавязковага выканання. Прычым назву “цыркуляр” мелі толькі дакументы міністра ўнутраных спраў, астатнія называліся “распараджэннямі”. Даволі часта распараджэнні фігуравалі пад афіцыйнай назвай “предложения”. Напрыклад, “Предложение Военного губернатора г. Гродно и Гродненского гражданского губернатора ноября 20 дня 1863 г. № 6717” пачынаецца з слова “предлагаю”, але па сутнасці ўтрымлівае канкрэтнае ўказанне распарадчага парадку: “...предлагаю Военным начальникам: 1. Принять под свое особое покровительство лиц, изъявивших желание присоединиться к православию и оградить их от притеснений, которые они могли бы навлечь на себя со стороны лиц, враждебных православию. 2. Если изъявили желание присоединиться к православию лица, содержащиеся под стражею по обвинению их в политических и других преступлениях, то немедленно отдалить их, если возможно, от прочих преступников католического исповедания, сообщать о них местному православному священнику и предоставить ему посещать этих лиц, дабы он лично мог убедиться искренно ли их желание и раскаиваются ли они в своих преступлениях”4.

Усе распараджэнні прадстаўленыя чарнавіком (сустракаюцца закрэсліванні, выпраўленні) і канчатковым варыянтам дакумента, што дазваляе прасачыць этапы яго стварэння, ход думак, ідэйныя змяненні. Цыркуляры ж захаваліся толькі ў канчатковым варыянце, і адзін з іх з’яўляецца спісанай копіяй з арыгінала – “Копия с циркулярного предписания Начальника Гродненской губернии Военно-уездным начальникам от 17 августа 1863 за № 3058”5.

Грыф “сакрэтна” меў толькі адзін цыркуляр (“Дело о запрещении медикам-полякам заключать договора с крестьянами на их лечение”). Сакрэтнасць дакумента вызначалася яго складальнікам у залежнасці ад таго, якое значэнне мела выконваемая мера. Зразумела, што забарона працы толькі па прычыне нацыянальнай прыналежнасці не магла быць абнародаваная, бо магла выклікаць абурэнне і супраціў царскай уладзе з боку польскай інтэлігенцыі6.

Большасць распараджэнняў і цыркуляраў носяць усеагульны характар. Яны прызначаныя на доўгачасовы тэрмін дзеяння на ўсёй тэрыторыі “Паўночна-Заходняга краю”. Напрыклад, “Распоряжение Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 4 Июля 1863 г. №5449” усталёўвала сістэму мераў пакарання ўдзельнікаў паўстання 1863–1864 гг. Гэтым дакументам радугледжвалася: “...чтобы земли и усадьбы в казенных имениях на коих водворены шляхта, однодворцы и другие разночинцы, в случае участия их в мятеже, немедленно были отбираемы в распоряжение сельских крестьян и сельских обществ и предоставляющих сими последними в пользование крестьянам-огородникам и бобылям или кутникам, не имеющих полевых наделов… Имея при том в виду, что некоторые из огородников, и в особенности бобылей не смогут найти в отведенных им участках хозяйственного обзаведения ...и необходимых на этот предмет средствах, я предоставляю ...разрешать в подобных случаях выдачу в пособие таким лицам до 50 рублей серебром, относящих этот расход на счет виновных в мятеже”7.

Сустракаюцца распараджэнні і цыркуляры прыватнага характару. Яны прымаліся на кароткі тэрмін, закраналі вузкія пытанні і мелі тэрытарыяльнае абмежаванне. Напрыклад, “Циркуляр Министерства внутренних дел. Департамент полиции исполнительной от 4 Февраля 1869 г. № 18” паведамляў: “…сообщено было Вашему Превосходительству о разыскании в пределах вверенной Вам губернии неизвестно куда скрывшегося из г. Вологды, ксендза Валериана Ружицкого. Ныне получены сведения, что Ружицкий находится за границею, и по сему ему, как самовольно отлучившемуся из отечества, должен быть воспрещен навсегда возврат в наши пределы”8. Выкананне такіх цыркулярных прадпісанняў даручалася канкрэтнаму адміністратару, а не ўсім служачым краю.

Сутнасным працягам распараджэнняў і цыркуляраў з’яўляецца інструкцыя. Інструкцыя – гэта комплекс узаемазвязаных указанняў, правіл, якія ўсталёўвалі парадак і спосаб выканання і ажыццяўлення пэўных загадаў. З цыркуляра ці распараджэння пачыналася выкананне мерапрыемства, а інструкцыя падрабязна апісвала крокі і накірункі яго ажыццяўлення. Інструкцыі дадзенай калекцыі аб’ядноўваюцца тэматыкай загадаў. Яны дазваляюць прасачыць механізм кіравання Беларуска-Літоўскім краем. Напрыклад, “Инструкция для устройства военно-гражданского управления в уездах Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Витебской и Могилевской губерний”9, “Высочайше учрежденные в день 21 апреля 1863 г. правила для образования в Западных губерниях сельских вооруженных караулов”10.

Інструкцыі вылучанага збору накіроўваліся, як правіла, ваенным начальнікам паветаў. Мэтай іх дзейнасці Міхаіл Мураўёў лічыў “хуткае заспакаенне” даручаных ім паветаў. Змест інструкцый уражвае сваёй падрабязнасцю і прадуманасцю крокаў у рэалізацыі пастаўленых задач. Вось, што паведамляла “Инструкция Военным начальникам уездов”: “Во всяком случае нужно принять за норму следующие основания: 1. В уездном городе должно стоять столько рот, сколько необходимо для содержания караулов и для подания помощи отрядам, расположенным в уездах. 2. Прочие войска должны быть расположены таким образом, чтобы охранять пункты, которые важны: а) по количеству пролегающих там путей; б) по сочувствию жителей к инсургентам; в) по местным условиям, благоприятствующим пребыванию вблизи партии мятежников и г) по временной важности, которую приобрело какое-либо место”11.

У дапамогу войску прызначаліся “сельские караулы”. Для іх арганізацыі была выпрацавана спецыяльная інструкцыя “Высочайше учрежденные в день 21 апреля 1863 г. правила для образования в Западных губерниях сельских вооруженных караулов”, чым падкрэслівалася значнасць сялянскай варты ў справе задушэння паўстання 1863–1864 гг. У прыватнасці, граф Мураўёў раіў: “При учреждении сельских караулов я рекомендую военным Начальникам большой такт. Пусть они имеют в виду, что крестьяне вообще более преданы Правительству, чем инсурекции, и что мятежники только рядом зверских мер, поселят в них такой страх, который существует у крестьян и до сих пор... Если будут примеры, что крестьяне возьмутся за караульную службу неохотно – нужно убеждать их во имя личной пользы и безопасности и доказывать словами и на деле”12.

У інструкцыях змяшчаліся падрабязныя апісанні дзеянняў ваенных начальнікаў пры з’яўленні атрадаў паўстанцаў, даваліся неабходныя рэкамендацыі. Правілы грамадзянскага кіравання складаліся з улікам сацыяльных і нацыянальных асаблівасцей “Паўночна-Заходняга краю”. Аб чым сведчыць “Инструкция Военным начальникам уездов”. У ёй гаварылася: “За крестьянами по степени равнодушия к мятежу следуют евреи, богатые люди, в особенности, если они семейные; затем последовательно идут: отставные офицеры – католики, мелкие помещики, шляхта, бездомные люди и, наконец, ксендзы. По мере того, как преданность исчисленных здесь лиц становится сомнительнее, внимательнее должно быть наблюдение за их поведением и поступками, строже разбор их действий”13.

Такім чынам, крыніцазнаўчы аналіз распараджэнняў, цыркуляраў і інструкцый дае магчымасць згрупаваць сабраныя дакументы па відах, тэматыцы, характары прызначэння і тэрмінах дзеяння. Гэта спрыяе аналізу дакументаў, выяўленню іх інфармацыйнай навізны ў асвятленні гісторыі паўстання 1863–1864 гг. У дадзеным выпадку арганізацыйна-распарадчая дакументацыя, што захоўваецца ў НГАБ Гародні, спрыяе вывучэнню сістэмы кіравання Беларуска-Літоўскімі землямі ў час паўстання і пасля яго задушэння.


[1] НГАБ у г. Гародні. Ф. 1, воп. 6, ад.з. 418. Арк. 1.
[2] Тамсама. Ф. 1, воп. 22, ад.з. 1375. Арк. 2.
[3] Тамсама. Ф. 1, воп. 6, ад.з. 380. Арк. 25.
[4] Тамсама.
[5] Тамсама. Ф. 1, воп. 22, ад.з. 1375. Арк. 63.
[6] Тамсама. Ф. 1, воп. 6, ад.з. 418. Арк. 1.
[7] Тамсама. Ф. 1, воп. 31, ад.з. 9. Арк. 3.
[8] Тамсама. Ад.з. 182. Арк. 12.
[9] Тамсама. Ф. 1, воп. 22, ад.з. 1375. Арк. 24.
[10] Тамсама. Арк. 2.
[11] Тамсама. Ф. 1, воп. 22, ад.з. 1393. Арк. 2.
[12] Тамсама. Ад.з. 1375. Арк. 4.
[13] Тамсама. Ад.з. 1393. Арк. 6.


ДАДАТАК
Дакументы Фонда 1 “Канцылярыя Гродзенскага губернатара” НГАБ у Гародні па гісторыі паўстання 1863 г.

Час стварэнняНазва і структура адзінкі захаванняХарактар сапраўднасціМоваВідМесца знаходжанняЗаўвагі
16 кастрычніка 1863 – 3 чэрвеня 1872 г.Дело об увольнении от должности писарей Вроблевского, Новаковского, Гладковского и др., подозреваемых в участии в польском мятеже 1863 г., и ссылке Гладковского Франца в Томскую губерниюАрыгінал/РукапісРус.РаспараджэннеФ. 1, воп. 31, адз. зах. 16Выкарыстана двойчы для навуковых мэтаў і двойчы для службовых
215 жніўня – 13 кастрычніка 1864 г.Дело о запрещении медикам-полякам заключать договора с крестьянами на их лечениеАрыгінал/РукапісРус.ЦыркулярФ. 1, воп. 6, адз. зах. 418Выкарыстана тройчы для навуковых мэтаў і двойчы для службовых
322 студзеня 1862 г.Циркуляр МВД о выдаче пособий, лицам высланным с постоянного местожительства под надзор полиции и не имевших средств к существованиюАрыгінал/РукапісРус.ЦыркулярФ. 1, воп. 22, адз. зах. 1277Выкарыстана аднойчы для навуковых мэтаў
44 красавіка 1863 – 29 жніўня 1867 г.Дело по прошению дворянки Карчевской о разрешении ее отцу политическому ссыльному Карчевскому Ксаверию временного приезда в губернию для продажи имения:
а) Предложения полевого Генерал-аудитора от 30 апреля 1867 №1179
Арыгінал/РукапісРус.РаспараджэннеФ. 1, воп. 22, адз. зах. 142Выкарыстана аднойчы для навуковых мэтаў
52 мая 1866 – 27 верасня 1869 г.Циркуляры Министра внутренних дел о сокращении срока ссылки лицам, участвовавшим в польском восстании 1863 г.
а) Циркуляр МВД от 16 апреля 1866 №73
б) Циркуляр МВД от 31 мая 1868 г. №2006
Арыгінал/РукапісРус.ЦыркулярФ. 1, воп. 31, адз. зах. 102Выкарыстана двойчы для службовых мэтаў і двойчы для навуковых
619 жніўня 1861 – 5 мая 1869 г.Рапорты городничих и земских исправников о политическом состоянии губернии:
а) Распоряжение от 11 августа 1861 г. №528
Арыгінал/РукапісРус.РаспараджэннеФ. 1, воп. 22, адз. зах. 1112Выкарыстана пяць разоў для навуковых мэтаў
711 снежня 1863 г.Циркуляр МВД о правилах проверки показаний политических ссыльных об их подданствеАрыгінал/РукапісДрукЦыркулярФ. 1, воп. 31, адз. зах. 199Не выкарыстана
83 мая 1863 – 17 мая 1865 г.Дело об организации сельских вооруженных караулов по уездам губернии:
а) Высочайше учрежденные в день 21 апреля 1863 г. правила для образования в Западных губерниях сельских вооруженных караулов
б) Циркуляр военным начальникам Витебской губернии
в) Инструкция для устройства военно-гражданского управления в уездах Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Витебской и Могилевской губерний от 24 мая 1863 г.
г) Копия с циркулярного предписания Начальника Гродненской губернии Военно-уездным начальникам от 17 августа 1863 за №3058
Арыгінал/Рукапіс
Арыгінал/Рукапіс
Арыгінал/Рукапіс
Копія/Рукапіс
Рус.Інструкцыя
Цыркуляр
Інструкцыя
Цыркуляр
Ф. 1, воп. 22, адз. зах. 1375Выкарыстана тройчы для навуковых мэтаў
96 красавіка – 16 верасня 1863 г.Дело о наложении секвестра на имущества разных лиц, принимавших участие в польском восстании 1863 г.:
а) Правила для наложения секвестра на имения лиц, причастных к беспорядкам возникавших в пограничных с Царством Польским губерниях, и для заведывания и распоряжения сими имениями
б) Предложения господину Начальнику Гродненской губернии от 2 июня 1863 г. №1149
в) Предложения господину Начальнику Гродненской губернии от 18 октября 1863 г. №9358
Арыгінал/Рукапіс
Арыгінал/Рукапіс
Арыгінал/Рукапіс
Рус. Інструкцыя
Распараджэнне
Распараджэнне
Ф. 1, воп. 22, адз. зах. 1389Выкарыстана аднойчы для службовых мэтаў і аднойчы для навуковых
1015 кастрычніка 1863 – 7 студзеня 1864 г.Дело по прошению вдовы убитого участника польского восстания 1863 г. мещанина Синайко о выдаче ей пенсии:
а) Распоряжение Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского Генерал-губернатора и Главного начальника Витебской и Могилевской губерний от 3 декабря 1863 г. №11061
Арыгінал/РукапісРус.РаспараджэннеФ. 1, воп. 31, адз. зах. 7Выкарыстана двойчы для навуковых мэтаў і аднойчы для службовых
113 ліпеня 1863 – 27 красавіка 1867 г.Переписка с генерал-губернатором Северо-Западного края о передаче казенных ферм и оброчных статей от дворян и помещиков, участвовавших в польском восстании 1863 года, благонадежным арендаторам:
а) Предложение Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 1 Июля 1863 г. №5322
б) Распоряжение Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 4 Июля 1863 г. №5449
в) Инструкция для устройства военно-гражданского управления в уездах Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Витебской и Могилевской губерний
Арыгінал/Рукапіс
Арыгінал/Рукапіс
Арыгінал/Рукапіс
Рус.Распараджэнне
Распараджэнне
Інструкцыя
Ф. 1, воп. 31, адз. зах. 9Выкарыстана двойчы для навуковых мэтаў і тройчы для службовых
122-20 верасня 1863 г.Дело о помиловании участника польского восстания 1863 г. дворянина Игнатовича Юлиана.
а) Распоряжение Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 13 Сентября 1863 г. №3050
Арыгінал/РукапісРус.РаспараджэннеФ. 1, воп. 31, адз. зах. 14Выкарыстана двойчы для навуковых мэтаў і аднойчы для службовых
1318 ліпеня 1863 – 25 мая 1871 г.Дело об отдаче в рекруты крестьян Грицюка Василия, Куппо Ивана и других с конфискацией имущества за участие в польском восстании 1863 г.:
а) Распоряжение Военного губернатора Гродно и Гродненского гражданского губернатора 7 Октября 1863 г. №4768
Арыгінал/РукапісРус.РаспараджэннеФ. 1, воп. 31, адз. зах. 13Выкарыстана сем разоў для навуковых мэтаў і двойчы для службовых
1428 кастрычніка 1863 – 9 студзеня 1864 г.Дело о прекращении выдачи пенсий лицам, принимавшим участие в польском восстании 1863 г.:
а) Распоряжение Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 27 Октября 1863 г. №2642
б) Предложение Военного губернатора Гродно и Гродненского гражданского губернатора от 23 Декабря 1863 г. №8271
Арыгінал/Рукапіс
Арыгінал/Рукапіс
Рус.Распараджэнне
Распараджэнне
Ф. 1, воп. 31, адз. зах. 18Выкарыстана аднойчы для навуковых мэтаў і двойчы для службовых
1528 лістапада 1863 – 5 лютага 1864 г.Дело о вручении указов о помещике Велькомирского уезда Ляхницком и аптекаре Шимкевиче и др., обвиняемых в принадлежности к тайному политическому варшавскому Центральному комитету:
а) Распоряжение Особой следственной по политическим делам комиссии г. Ковно от 19 декабря 1863 г. №336
Арыгінал/РукапісРус.РаспараджэннеФ. 1, воп. 13, адз. зах. 1387Не выкарыстана
1630 красавіка – 19 лістапада 1864 г.Дело о замене полицейских и других должностей, занимаемых поляками, русскими чиновниками
а) Распоряжение Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 15 Марта 1864 г. №3278
Арыгінал/РукапісРус.РаспараджэннеФ. 1, воп. 13, адз. зах. 1435Выкарыстана пяць разоў для навуковых мэтаў і двойчы для службовых
1718 сакавіка – 21 снежня 1864 г.Дело о надбавке 50% жалования чиновникам прибывшим из центральных губерний России в Западный край:
а) Распоряжение Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 18 Марта 1864 г. №3609
Арыгінал/РукапісРус.РаспараджэннеФ. 1, воп. 13, адз. зах. 1443Выкарыстана тройчы для навуковых мэтаў і аднойчы службовых.
1810 верасня 1864 – 4 мая 1873 г.Дело о запрещении полякам покупать землю с целью укрепления русского земледелия в Западном Крае и другим вопросам:
а) Второе дополнение к инструкции для устройства Военно-гражданского управления в уездах Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Витебской и Могилевской губерний от 24 мая 1863 г.
б) Циркуляр Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 1 Января 1864 г. №3
в) Инструкция о порядке продажи казенных земель в Западном крае лицам русского происхождения, служащих в том крае или желающим там водвориться на постоянное место жительство
г) Циркуляр Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 13 Сентября 1867 г. №1204
д) Циркуляр Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 10 Сентября 1873 г. №6898
Арыгінал/Друк
Арыгінал/Друк
Арыгінал/Рукапіс
Арыгінал/Рукапіс
Арыгінал/Рукапіс
Рус.Інструкцыя
Цыркуляр
Інструкцыя
Цыркуляр
Цыркуляр
Ф. 1, воп. 13, адз. зах. 1393Выкарыстана пяць разоў для навуковых мэтаў
1928 ліпеня 1863 – 15 красавіка 1864 г.Дело об аресте девиц Парадовской Марии и Дубняковой Александры за сочувствие польскому восстанию 1863 г.:
а) Предложение Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 19 Сентября 1863 г. №3180
б) Предложение Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 27 Ноября 1863 г. №4773
Арыгінал/Рукапіс
Арыгінал/Рукапіс
Рус.Распараджэнне
Распараджэнне
Ф. 1, воп. 31, адз. зах. 79Выкарыстана двойчы для службовых мэтаў
2023 лютага 1868 – 8 сакавіка 1869 г.Дело о запрещении въезда в пределы России ксендзу Ружицкому, незаконно уехавшему за границу:
а) Циркуляр Министерства внутренних дел. Департамент полиции исполнительной от 8 Февраля 1868 г. №26
б) Циркуляр Министерства внутренних дел. Департамент полиции исполнительной от 4 Февраля 1869 г. №18
Арыгінал/Друк
Арыгінал/Друк
Рус.Цыркуляр
Цыркуляр
Ф. 1, воп. 31, адз. зах. 182Выкарыстана двойчы для навуковых мэтаў
2114 жніўня 1864 – 9 ліпеня 1868 г.Дело о запрещении русским чиновникам жениться на польках:
а) Распоряжение Министра внутренних дел, Военного губернатора Гродно и Гродненского гражданского губернатора от 14 Августа 1864 г. №8828
б) Предложение Министра внутренних дел, Военного губернатора Гродно и Гродненского гражданского губернатора от 14 Августа 1864 г. №8827
Арыгінал/Рукапіс
Арыгінал/Рукапіс
Рус.Распараджэнне
Распараджэнне
Ф. 1, воп. 6, адз. зах. 417Выкарыстана дзесяць разоў для навуковых мэтаў
2227 красавіка 1866 – 9 сакавіка 1867 г.Дело о произношении нецензурных слов в адрес царя унтер-офицером Янущицким:
а) Распоряжение Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 22 Февраля 1867 г. №616
Арыгінал/РукапісРус.РаспараджэннеФ. 1, воп. 6, адз. зах. 514Выкарыстана пяць разоў для навуковых мэтаў і 1 раз для службовых
236 лістапада 1868 г.Циркуляр Министерства Внутренних дел о порядке сопровождения заключенных лиц, пересылаемых из одного места в другое по распоряжению правительства:
а) Циркуляр Министерства внутренних дел. Департамент полиции исполнительной от 6 Ноября 1868 г. №222
Арыгінал/РукапісРус.ЦыркулярФ. 1, воп. 31, адз. зах. 171Не выкарыстана
2412 кастрычніка 1861 – 27 лістапада 1862 г.Дело об исключении из Белостокской гимназии студентов Рошбицкого и де-Ромера за пение польских гимнов:
а) Распоряжение Гродненской дирекции училищ 11 Октября 1861 г. №891
б) Копия с предложения Попечителя Виленского учебного округа Директорам училищ Виленского округа, от 12 Августа 1861 г. №2510
Арыгінал/Рукапіс
Копія/Рукапіс
Рус.Распараджэнне
Распараджэнне
Ф. 1, воп. 22, адз. зах. 1135Выкарыстана пяць разоў для навуковых мэтаў
258 лістапада – 20 снежня 1861 г.Дело о заключении в тюрьму органиста Семятицкого костела Озинкевича за исполнение запрещенного гимна в костеле:
а) Распоряжение Военного губернатора Гродно и Гродненского гражданского губернатора от 2 Ноября 1861 г. №7
Арыгінал/РукапісРус.РаспараджэннеФ. 1, воп. 22, адз. зах. 1136Выкарыстана тройчы для навуковых мэтаў
2620 мая 1863 – 21 кастрычніка 1866 г.Дело об учреждении в мест. Милейчицах Брестского уезда сельской почты для доставления срочных донесений военному начальнику, связанных с восстанием 1863 г.:
а) Инструкция Военным Начальникам
Арыгінал/РукапісРус.ІнструкцыяФ. 1, воп. 22, адз. зах. 1393Выкарыстана шэсць разоў для навуковых мэтаў і аднойчы для службовых
2728 мая – 15 чэрвеня 1864 г.Дело об изъятии из продажи запрещенных цензурой книг:
а) Распоряжение Министра внутренних дел, Военного губернатора Гродно и Гродненского гражданского губернатора от 15 Июня 1864 г. №4192
Арыгінал/ДрукРус.РаспараджэннеФ. 1, воп. 22, адз. зах. 1532Выкарыстана шэсць разоў для навуковых мэтаў
283 жніўня 1864 – 3 красавіка 1865 г.Дело об отстранении ксендзов Орловского и Стецкевича от службы в виду их политической неблагонадежности:
а) Распоряжение Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 2 Августа 1864 г. №2375
б) Распоряжение Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 13 Сентября 1864 г. №5218
Арыгінал/Рукапіс
Арыгінал/Рукапіс
Рус.Распараджэнне
Распараджэнне
Ф. 1, воп. 6, адз. зах. 414Выкарыстана дзевяць разоў для навуковых мэтаў
2930 красавіка – 9 жніўня 1866 г.Дело о запрещении православным жителям г. Дрогичина посещать римско-католические костелы:
а) Распоряжение Министерства внутренних дел, Гродненского губернатора от 9 Августа 1866 г. №111545
Арыгінал/РукапісРус.РаспараджэннеФ. 1, воп. 6, адз. зах. 626Выкарыстана двойчы для навуковых мэтаў і аднойчы для службовых
3020 ліпеня 1867 – 12 кастрычніка 1868 г.Дело об увольнении со службы ксендза Порозовского костела Липку, занимавшегося агитацией крестьян в римско-католическую веру:
а) Распоряжение Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 12 Июля 1868 г. №2653
Арыгінал/РукапісРус.РаспараджэннеФ. 1, воп. 6, адз. зах. 821Выкарыстана аднойчы для навуковых мэтаў і двойчы для службовых
311 мая – 6 чэрвеня 1867 г.Дело о привлечении к ответственности крестьянина Козловского Мартина и мещанина Скварку Викентия за порчу портрета царя:
а) Распоряжение Виленского Военного, Ковенского, Гродненского и Минского генерал-губернатора и Главного Начальника Витебской и Могилевской губерний от 31 Мая 1867 г. №2032
Арыгінал/РукапісРус.РаспараджэннеФ. 1, воп. 6, адз. зах. 916Выкарыстана чатыры разы для навуковых мэтаў