Назад

№33.
1864 г. Траўня 18. - Прадпісанне гародзенскага губернатара Першай гародзенскай следчай камісіі пра ўтрыманне пад арыштам Сымона Каліноўскага

г. Гародня     №239

Прадпісанне пра ўтрыманне пад арыштам Сымона Каліноўскага. ФаксімілеСекретно

Въ Первую Гродненскую Слѣдственную Ком­мисію

Особое Отдѣленіе Канцеляріи Г[осподина]. Начальника губерніи имѣетъ честь увѣдомить Слѣдственную Коммисію на рапортъ ея отъ 11го Мая за №61, что Семенъ Калиновскій по приказанію Его Превосходительства долженъ содѣржаться подъ арестомъ впредь до окончанія дѣла.

 

Правитель Канцеляріи А. Васильевъ

Публікацыя паводле: НГАБ у г. Гродна, ф.3, воп.1, спр.36, арк.22. Завераная копія.